MTrek Boneyard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


top dead ships

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Fleet Admiral *** Maltz D-10 735939 1615064 24341 7103 578
2 Rear Admiral LH Fal-tor-fuc SV-1 177336 516286 2870 1057 168
3 Captain MAGA! VORCHA 173912 485153 7228 4900 295
4 Lieutenant Rotarran D-10 125684 301817 4931 1719 118
5 Chf Warr OFC-5 ooch BR-5 114786 198612 4486 15320 310

died in the past 90 days

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Lieutenant McEnterprise II-A 53703 343072 3436 1544 199
2 Lieutenant JG McEnterprise II-A 55863 258417 2632 1352 150
3 Lieutenant JG McNugget II-A 48679 272532 9176 1150 175
4 Lieutenant JG McEnterprise II-A 43998 251128 2236 1684 130
5 Chf Warr OFC-3 444 D5 42111 146634 1743 2836 72

died this week

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 SrChf Petty OFC DM1A LARSON 6769 62310 587 2510 39
2 Crewman Murderbird WARBIRD 2118 18577 100 579 8
3 Crewman Basic Murderbird WARBIRD 1414 6385 70 264 2
4 Crewman Basic heaV metL SCOUT 962 7128 13 317 3
5 Crewman Basic Na Moram BR-5 93 230 116 23 1