ktekinay’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral * ktekinay 53 3656711 13418414 280485 145753 6535 500

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
2 11524 42813 436 596 28 1
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Crewman 1C m. ali D-10 9600 28436 369 390 20
2 Crewman duke nukem D5 1924 14377 67 206 8