ktekinay’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral ktekinay 42 3218440 11635408 261637 123357 5571 433

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
3 1211236 4430118 52148 33750 1975 141
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 FLEET ADMIRAL *X* m. ali D-10 1141980 3836860 43271 25949 1637
2 Lieutenant JG mechanic RBOP 60424 291020 5962 4084 193
3 Lieutenant duke nukem HIDEKI 8832 302238 2915 3717 145