ktekinay’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral ktekinay 42 2929526 10804363 252468 118276 5266 412

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
3 922322 3599073 42979 28669 1670 120
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 FLEET ADMIRAL *X* m. ali D-10 853066 3005815 34102 20868 1332
2 Lieutenant JG mechanic RBOP 60424 291020 5962 4084 193
3 Lieutenant duke nukem HIDEKI 8832 302238 2915 3717 145