ktekinay’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral * ktekinay 47 3450035 12396836 268238 131672 5912 460

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
2 38740 125377 1236 1861 59 5
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Warrant Officer m. ali D-10 36816 111000 1169 1655 51
2 Crewman duke nukem D5 1924 14377 67 206 8