ktekinay’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral * ktekinay 47 3448411 12390834 268144 131565 5910 459

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
2 37116 119375 1142 1754 57 4
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Warrant Officer m. ali D-10 35192 104998 1075 1548 49
2 Crewman duke nukem D5 1924 14377 67 206 8