obit’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral * obit 577 3520365 12952883 416610 353855 5989 588

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
1 16097 18042 181 382 5 0
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Crewman Warlock RBOP 16097 18042 181 382 5