obit’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Fleet Admiral * obit 577 3531798 12979793 416903 354333 6001 589

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
1 27530 44952 474 860 17 1
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Petty Officer 1C Warlock RBOP 27530 44952 474 860 17