ooch’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
Petty Officer ooch 10 138722 315950 13712 30074 532 41

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
1 74967 128703 2664 10292 199 15
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Chf Warr OFC-2 ooch BR-5 74967 128703 2664 10292 199